ALGEMENE VOORWAARDEN VINTAGE4.nl
AVG/Privacy verklaring & algemene voorwaarden van VINTAGE4.nl

Wij gebruiken wel cookies om u een optimale beleving te geven op onze website en we gebruiken Cookies voor Google Analytics voor onze statistieken. Verder is op VINTAGE4.NL uw privacy gewaarborgd. Wij verkopen geen data aan derden en maken geen gebruik van uw ingevulde gegevens anders dan het verzenden van uw bestelling. Deze gegevens vult u zelf naar keuze in. U kunt er voor kiezen om als gast af te rekenen of een account aan te maken. Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van mailchimp waar u zich ooit zelf voor aangemeld heeft en ook weer zelf voor kan afmelden. Kortom bij een bezoek aan onze website en bij het kopen van onze producten zullen we nooit uw gegevens verkopen aan derden.

Algemene Voorwaarden VINTAGE4.NL

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, of diensten aan consumenten aanbiedt.
Artikel 2 De Ondernemer

VINTAGE4.NL
Gevestigd aan de Hanekerweg 4, 7381 AM te Klarenbeek

Telefoon: ‭+ 31 6 456 94 710‬

E-mailadres: info@VINTAGE4.NL

KvK-nummer: 77325273

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
Dit recht geldt niet voor producten die VINTAGE4 specifiek voor de consument heeft besteld of geimporteerd.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de eventuele verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een schriftelijk stuk en op ondubbelzinnige wijze.
De consument zendt het product terug voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer eventueel verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer gaat niet over tot vergoeding van de aankoopprijs tot hij het product in goede staat retour heeft ontvangen.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer heeft onder meer de navolgende producten en diensten uitgesloten van het herroepingsrecht en kan voorts alle producten waarvan de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld eveneens uitsluiten van het herroepingsrecht:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Dienstenovereenkomsten, zoals het geven van interieuradvies of inrichting van interieur, indien en voor zover de dienst reeds is verricht of daarmee een aanvang is gemaakt;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die worden besteld en/of vervaardigd op basis van een individuele keuze (bijvoorbeeld kleur op type) of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw of de BTW is niet van toepassing.
Artikel 12 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval geen recht op eventuele schadevergoeding.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument en tot het bedrag dat in een voorkomend geval wordt gedekt door de verzekering van de vervoerder van de ondernemer.
Artikel 13 – Betaling

De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan bij de bestelling, derhalve direct na het sluiten van de overeenkomst.
De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens betaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling/Garantie regeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Voor alle, door VINTAGE4.NL , geleverde producten geld de garantie regeling van de fabrikant c.q. importeur.
Alle geleverde producten zijn voor thuisgebruik tenzij anders aangegeven.
Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Auteursrecht

Het auteursrecht en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten, ontwerpen, foto’s of evenementen die door vintage4.nl tot stand zijn gekomen, zijn en blijven eigendom van haar.